Auntie Ant อานตี้แอนส์

แหล่งชื้อของออนไลน์ แห่งใหม่ ของจังหวัดภูเก็ต ให้คุณได้เลือกชื้อกัน ทางร้านเริ่มมีสินค้าต่างๆ มากมายไมว่าจะเป็น Surf Skate รองเท้าแฟชั้นต่างๆ ให้วัยรุ่นได้เลือกกัน และ ยังมีสินคาอื่นๆ โดยทางร้านจะ ทยอยอับเดตลงเรื่อยๆ ค่ะ

  • 78/35 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  • +66 61-445-4566
  • [email protected]

Opening time

Monday – Friday: 8.00 AM – 7.00 PM
Saturday, Sunday: 9.00 AM – 8.00 PM

ติดต่อเรา

Your email address will not be published. Required fields are marked (*)